Get Adobe Flash player

STATUT STOWARZYSZENIA
Klub Motocyklowy SĄSIEDZI Pyskowice


Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


§ 1 . Klub Motocyklowy "SĄSIEDZI" Pyskowice, w dalszych postanowieniach Statutu zwany Klubem, jest Stowarzyszeniem miłośników motocykli.


§ 2 . Klub posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.


§ 3. Siedzibą Klubu jest miasto Pyskowice. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać także na terenie innych państw.


§ 4. Klub może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.


§ 5. Klub został utworzony na czas nieograniczony.


Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.


§ 6. Celem Klubu jest:

a) promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie,

b) upowszechnianie turystyki motocyklowej,

c) rozwój sportu motorowego,

d) popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,

e) ochrona motocykli zabytkowych,

f) propagowanie kultury w ruchu drogowym,

g) podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego,

h) podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,

i) szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.


§ 7. Klub realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie spotkań motocyklistów,

b) organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-sportowym,

c) udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

d) współpracę z innymi organizacjami motocyklistów,

e) prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji motocykli.

Rozdział III. CZLONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.


§ 8. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Klubu.


§ 9. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Małoletni poniżej 18 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do osób kandydujących do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.


§ 10. Członkami Klubu mogą zostać cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 11. Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.


§ 12. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:

a) jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych Klubu,

b) przejdzie pomyślnie co najmniej trzymiesięczny okres kandydacki, w czasie, którego wykaże się czynną działalnością na rzecz Klubu,

c) złoży pisemną deklarację o przystąpienia do Klubu i realizacji jego celów statutowych,

d) zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.


§ 13. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna, która:

a) deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Klubu bądź realizacji celów Klubu,

b) złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu w charakterze członka wspierającego,

c) otrzyma status członka wspierającego Klubu, nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.


§ 14. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu. Status członka honorowego Klubu jest nadawany przez Walne Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu.


§ 15. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,

c) udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub,

d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,

e) zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.


§ 16. Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,

b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,

d) dbania o dobre imię Klubu.


§ 17. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § 8 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.


§ 18. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz dbania o dobre imię Klubu.


§ 19. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną - członka wspierającego,

b) utraty praw publicznych,

c) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu, w razie:

  • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,
  • nieusprawiedliwionego notorycznego nieuczestniczenia w pracach Klubu,
  • nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.


§ 20. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.


Rozdział IV. WŁADZE KLUBU.


§ 21. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.


§ 22. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.


§ 23. Uchwały wszystkich władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia; uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Organ może podjąć uchwałę
o głosowaniu w trybie tajnym.


§ 24. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.


§ 25. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.


§ 26. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:

  • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, kandydaci starający się o przyjęcie w poczet członków Klubu oraz zaproszeni goście.


§ 27. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 28. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Klubu.

§ 29. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.


§ 30. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.


§ 31. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a) uchwalenie Statutu i jego zmian,

b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,

c) wybór i odwoływanie członków władz Klubu,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu.


§ 32. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.


§ 33. Zarząd składa się z 3 członków - Prezesa i 2 Wiceprezesów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes samodzielnie lub 2 Wiceprezesów łącznie.


§ 34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.


§ 35. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) ustalanie budżetu Klubu,

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,

d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Klubu,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

g) nakładanie na poszczególnych członków Klubu konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Klubu.


§ 36. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.


§ 37. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.


§ 38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Klubu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu,

c) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu.


§ 39. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.


Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE.


§ 40. Majątek Klubu powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) wpływów z działalności statutowej Klubu (dochodów z własnej działalności),

c) dochodów z majątku Klubu,

d) darowizn, spadków, zapisów,

e) dotacji i ofiarności publicznej.


§ 41. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca miesiąca za dany miesiąc.


§ 42. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


§ 43. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 44. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.


§ 45. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.




Pyskowice, 16 marca 2012